Trwsio Cleddyfau

Mae’r sgiliau i drwsio cleddyf yn hynod o bwysig i gleddyfwr. Allwch fod y cleddyfwr gorau yn y byd ond mae’n dda i ddim os dydych eich cleddyfau ddim yn gweithio. Ben dant os ysych yn byw ym mhell o gof arfau fel fi. Er ddweud hynny mae’n hawdd trwsio cleddyf. I ddangos hyn ysgrifennais canllaw ond cyn i mi ddechrau dyma’n rhestr offer:

Yn fy mag cleddyfa rwy’n cadw;
Allwedd allen 6mm, bocs profi, cyllell ‘Swiss Army’, ffyn cotwm, gefail, gwifrau corf amrywiol, sbaner addasadwy, sgriwiau grub a springs sbâr, sgriwdreifer pen fflat bach, sgriwdreifer positif bach, tâp brethyn (llafn), teclyn codi magnetic, tâp insiwleiddio (pen y gleddyf) a thywel.

Gan yn y shed gen i;
Amlfesurydd, bwced, cadwyn, cyllell grefft, feis bach, ffeil fawr, gwn aer poeth, haclif iau, papur cegin, papur gwlyb a sych, superglue (Zap Thin CA), tâp masgio, dŵr a phopeth o’n mag cleddyfa. Rwyf hefyd yn prynu rhannau sbâr (gwifrau e.e.) o gystadlaethau ar we.

A nawr yr holl Broblemau ac Atebion:

Glanhau pen y gleddyf – O’m mhrofiad mae tua 75% o broblemau cleddyfau ffwyl i wneud a pen y gleddyf.  Mae’r rhwydd i drin ond mae’n gallu fod yn lletchwith. Er mwyn ddarganfod a oes eisiau glanhau pen y gleddyf wedyn tharo’r cleddyf wrth iddo fod yn gysylltiedig i focs profi. Os mae’r golau gwyrdd yn mynd yn llai amlwg mae’n well glanhau. I wneud cymrwch y tâp oddi ar y faril, cadwch eich teclyn codi magnetig yn agos achos mae’n lle ymarferol i gadw sgriwiau grub. Nesaf defnyddiwch eich sgriwdreifer pen fflat i ddadwneud y sgriwiau. Wnewch siŵr i ryddhau’r sbring yn araf. Nesaf rhowch y cydrannau i un ochr wedyn glanhewch y faril trwy roi  ffyn cotwm  ynddo. Amgylchwch y ffyn gydag eich bysedd, ddylai fod cylch tywyll ar waelod y ffyn. Dyma’r baw a budreddi sydd wedi casglu ar waelod pen y gleddyf. Rhowch pen y gleddyf nol at i gilydd. Pam ewch i brofi’r arf ddylai arlliw’r olau aros yn gyson.

sword

Beth os mae e heb weithio – Fe all y golau anghyson fod wedi cael i achosi trwy’r faril yn rhyddhau. I dynhau cymrwch y tâp oddi ar y faril a rhowch y cleddyf ar feis. Wnewch siŵr ei fod wedi clampio ar y foible. Nesaf defnyddiwch sbaner addasadwy, er mae gefail a sbaner meant cywyr hefyn yn addas. Lleoli’r danheddiadau ar waelod y faril a chylchdroi clocwedd. Byddwch yn ofalus achos maen bosib dros dynnu a dinistrio’r faril. Mae dros dynnu hefyd yn gallu achosi’r cyswllth press i ddadwneud syn golygu bydd rhaid ailweirio’r cleddyf. Gan os ydy’r faril yn dod yn rhydd yn aml mae’n well ailweirio.

Mae’r olau yn aros pryd rwy’n gwasgu pen y cleddyf – Fe all hyn fod wedi cael i creu gan gwpwl o bethau. Yn gyntaf gwifren gaeth neu ddiffyg inswleiddio sy’n achosi’r cleddyf i lorio. Camgymeriad cyffredin wrth rhoi’r cleddyf at i gilydd ydy rhoi’r wifren o dan y soced. I rhwystro hyn wnewch siŵr i roi gwyfren trwy waelod y soced, fydd hyn yn atal y ddolen rhag gwasgu. Mae’n hefyd bosib trapio’r wifren gyda’r ddolen heb help y soced. Diolch byth dydy’r broblem ‘ma ddim yn cyffredin gyda dolennau newydd gan fod gydag agoriadau mwy. Er ddweud hynny mae’n well cymryd ofal wrth dynhau’r dolen. Mae trapio gwifr yn gallu creu problemau i’r inswleiddio. Ar ôl ryddhau’r wifr defnyddiwch Allwedd Allen I ally symud y ddolen a’r pad mas o’r ffordd. Wedyn ofynnwch beth allwch chi weld? Pam rydw i’n ailweirio, rwy’n hoffi rhoi top y sheeting plastic felly mae’n tu fewn i’r cleddyf. Ond rwy’n gweld hyn yn llai aml ddyddiau yma. Un ateb ydy dynnu’r sheeting lan, ond nid ydy hyn wastad yn bosib. Fe allwch ryddhau’r soced o’r gard a rhoi tâp insiwleiddio ar y tang felly mae’n blwsh yn erbyn y llafn. Wnewch yn siŵr dydy o ddim yn mynd i gorcyddio’r guard mewn unrhyw ffyrdd. Hefyd edrychwch am unrhyw doriadau yn y sleeving. Os mae gorchuddiwch gyda thâp insiwleiddio. Wedyn rhowch y cleddyf nol at i gilydd.

Does dim golau – Bydd hyd wedi cae i achosi trwy doriad neu wifren rydd. Yn anffodus does dim ffordd rhwydd i leoli a thrwsio toriad. Er ddweud hynny os dydych eich cleddyf ddim yn goleuo’r bocs profi bydd rhaid ailweirio. Ond cyn i chi cael y gwn aer poeth, wnewch siŵr does dim problem gyda’r wifren corff ag os mae’r wifren ddim ynghlwm. Fydd trwsio’n dibynnu ar ba fath o soced sydd ar eich cleddyf, (bayonet neu dau bin) mae’n bosib i’r ddau ddod yn rhydd. Os mae’n bayonet rhwymwch y wifren copr o amgylch y sgriw a thynhau. Am ddau bin rhwymwch y wifren o amgylch y soced top a thynhau gyda sgriwdreifer a gefail.

Sut i ailweirio cleddyf – Fe allwn i fod yn fanwl, ac efallai wnâi yn y dyfodol, ond i fod yn onest mae’r pwnc wedi cael i trafod yn y gorffennol. Yn hytrach na ailddweud dyma’r canllawiau gorau ar y we. A ddau arddangosiad gan Andy, prif arfogwr Cleddyfa Prydain: Mae’r fersiwn ffwyl yma gan fod y fersiwn epee yma.

Diolch byth does dim rhaid gwneud hyn ar gyfer sabr ond fydd llafn wedi torri yn golygu prynu un newydd.

Glanhau llafn brwnt/llawn rhwd – Mwy o newid esthetig, mae hyn yn gweithio i bob arf. Rydw i wedi clywed sawl ffurf i gael gwared a rhwd o arf cleddyfa. Mae’n bosib prynu blociau glanhau ar-lein, gan fy mod i wedi clywed pobl yn defnyddio scouring pads, wire wool a WD40. Ond y ffurf rwyddach, ratach a glan ydy defnyddio papur gwlyb a sych sydd dim ond 60c y ddalen yn siop DIY lleol fi. Bydd eisiau arllwys dŵr mewn i fwced, lleithio’r papur gwlyb a sych a sgrwbio’r llafn. Fyddwch eisiau rinsio’r papur i gael gwared â’r gwastraff. Rwyf wedi gwisgo cot law yn y gorffennol wrth wneud hyn. Unwaith rydych wedi gorffen sychwch y llafn gyda phapur cegin.

Dydy’r cleddyf ddim yn syth – Mae’n anodd osgoi, bydd pob cleddyf yn plygu mewn rhyw ffurf. Does dim ots pa mor dda ydy ymwybyddiaeth chi o bellter dydych fethu cymryd yn ganiatad eich gwrthwynebwyr. I sythu rwy’n rhoi tywel bach ar y llawr ac ongli’r cleddyf cyn rhoi’n bwysedd dros y plyg gyda’n goes. Rydych yn gallu cywiro unrhyw wall gydag eich dwylo.

Mae’r ddolen yn rhydd – Tynnwch y pad nol i wneud siŵr dydych chi ddim yn trapio’r wifren, nesaf defnyddiwch allwedd allen a chylchdroi clocwedd. Os ydych chi fethu tynhau e rhagor ond mae’r ddolen dal yn rhydd y siawns ydy bod y tang yn rhu hir. Mae yna lawer o ffurf i dorri’r tang, torrwyr bolt, dremmel neu hyd yn oed angle grinder. Ond heb wario llawer mae gwell gyda fi’r haclif roeddwn i’n defnyddio yn yr Ysgol Gyfun. Unwaith ‘to rhowch y llafn mewn feis a’i chlampio ar y forte. Dad-cysyllwch a symudwch y cydrannau eraill mas o’r ffordd. Ar ôl hyn rhyddhau’r llafn o’r feis a thapio’r wifren lawr gyda thâp masgio. Mae gwell gyda fi cadw’r tâp felly mae’n sefyll dros y forte mewn cromlin i arbed pwysedd. Achos mae gwifren cleddyfa braidd yn eiddil felly mae’n well arbed e rhag symud. Nesaf, rhowch y llafn yn syth ar y feis. Cymerwch ofal wrth dorri’r tang achos y peth olaf rydych chi eisiau neud ydy cross threado. Nesaf ffeiliwch unrhyw ymylon garw. Ar ôl wneud hyn rhoddwch y cleddyf nol at i gilydd. Os dydy hyn ddim wedi gweithio ail-wneud y proses tan ei bod yn gweithio.

Setio’r gleddyf – Wrth gleddyfa mae eiliadau a milimetrau yn gallu fod yn sylweddol. Achos hyn rydych eisiau gorchuddio gyda’r symudiadau lleiaf posib. Ffurf dda i wneud hyn ydy setio’r cleddyf. Wrth wneud hyn pryd ydych on guard fydd pen y cleddyf yn fwy agos i darged y gwrthwynebwr. Yn anffodus mae pawb yn wahanol, mae gwell gyda rhai addasiad bach ble mae gwell gan rhai cleddyfwyr onglau mawr. Ond os ydych am fentro addasi set gleddyf bydd eisiau feis cadarn, sbaner cyfunol a nerth cyhyrol. Rwy’n rhoi tâp masgio ar y darn cylchdro’r sbaner i orfodi dinistrio’r tang. Clampiwch y forte mewn feis a phlygwch y tang gyda sbaner. Dydy e ddim yn bosib plygu pob llafn fel hyn a bydd eisiau ffurf arall am rai maraging.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s