The Interactive Poule Sheet

The use of Microsoft Excel in fencing isn’t anything new, Excel spreadsheets have been used the world over to run competitions. While they’re still used today even though purpose built fencing programmes such as Enguarde and Fencing Time have been released. In January Microsoft released a version of Excel to the Google Play Store, all be it a beta version for tablets. That got me thinking, would it be possible to create a portable poule sheet fit for the 21st century? Of course there are drawbacks, firstly you’re going to need a tablet to get it to work and because of that you’ll have to factor in cost, human error, glitches and battery life. But the advantages are a highly portable device (depending on which tablet you go for) that can work out indicators in a matter of seconds. You can also do this on an Apple device as there’s a version of Excel in the App Store.

IMG_20150306_193907856

To create it I downloaded the Excel app on my tablet and set about producing an Excel sheet on the Computer. There I set about producing a table that replicates a traditional poule sheet. I made a table of eight with spaces for the fencer’s names and clubs on the left hand side and listed Victories, Points Scored & Received, Indicators and a space for the final Position on the other. I then set about experimenting with formulas to produce the figures I was looking for. With a little bit of help I came up with the formula “=+SUM(D2:K2)” to figure out how much the fencer on the top row would have scored and “=+SUM(D2:D9)” to figure out how much he would have conceded. Working out the indicator was just a matter of taking the points received away from those scored with the formula “=M2-N2”. I then made sure every other part of the table was applicable. I found counting victories to be the hardest part although having looked online I found a way to make sure it only counted 5 with the formula “=COUNTIF(D2:K2,”5″)”. I haven’t figured out a way to work out the final positions so I’m leaving it to the user. Alternatively you could be lazy and download the Excel file I’ve attached below.

Screenshot_2015-03-08-16-03-37

And there we have it a fully interactive poule sheet ready for your club and competition needs: Interactive Poule Sheet

Taflen Poule Rhyngweithiol

Mae Microsoft Excel yn cael i ddefnyddio ar draws y byd i rhedeg cystadlaethau cleddyfa. Hyd yn oed heddiw er bod rhaglennu pwrpasol wedi cael i ryddhau fel Enguarde a Fencing Time. Yn Ionawr wnaeth Microsoft ryddhau fersiwn o Excel i’r Google Play Store felly wnes i feddwl. Bydd e’n bosib creu taflen poule modern? Wrth gwrs mae ‘na ambell i anfantais, yn gyntaf bydd angen tabled ac oherwydd hyn mae rhaid amcan cost, camgymeriadau dynol, glitches a bywyd batri. Ond mae yna fantais o ddyfais gludadwy (dibynnu ar ba dabled fyddwch am ddefnyddio) bydd yn gallu gweithio dangosyddion mewn mater o eiliadau. Gallwch hefyd wneud hyn ar ddyfais Apple gan fod ‘na fersiwn o Excel yn yr App Store.

IMG_20150306_193907856

I greu gwnes i lawr lwytho’r app i’n dabled wedyn creu taflen Excel ar y Cyfrifiadur. Yna es i ati i gynhyrchu tabl sy’n seiliedig ar daflen poule traddodiadol. Wnes i dabl o wyth gyda bylchau ar gyfer enwau a chlybiau’r cleddyfwyr ar yr ochr chwith a rhestr o fuddugoliaethau, pwyntiau sgoriwyd ac addef, dangosyddion a bwlch ar gyfer y canlyniad terfynol ar y dde. Yna wnes i arbrofi gyda fformiwlâu i gynhyrchu’r ffigurau oeddwn angen. Gydag ychydig bach o help ddes i yn hyd i fformiwla “= + SUM (D2: K2)” i alla chyfrif faint bydd y cleddyfwr y rhes uchaf wedi sgorio a “= + SUM (D2: D9)” i gyfrif faint bydd o wedi ildio. I weithio’r dangosydd wnes i gymryd y pwyntiau a dderbyniwyd oddi wrth y rhai sgoriwyd gyda’r fformiwla “= M2-N2”. Yno wnes i sicrhau bob pob rhan o’r tabl yn berthnasol. I allu cyfrif y buddugoliaethau wnes i edrych ar-lein a dod o hyd i ffordd i gyfrif pob 5 yn y tabl gyda’r fformiwla “= COUNTIF (D2: K2,” 5 “)”. Yn anffodus dydw i ddim wedi gweithio ffordd i gyfrif y canlyniadau terfynol felly rwy’n gadael e i’r defnyddiwr. Fel arall allwch lawr lwytho’r ffeil Excel rwyf wedi atodi.

Screenshot_2015-03-08-16-03-37

A dyma ni, un daflen poule sy’n hollol ryngweithiol ac yn barod ar gyfer eich anghenion clwb a chystadlaethau. Taflen Poule Rhyngweithiol

St David’s Day; Reffing in Welsh

As you may have noticed I’ve started taking refereeing fencing matches a lot more seriously than I have in the past. Today I was in Cardiff for the British Youth Foil Qualifiers refereeing a large number of foil bouts. That said the curious part of me couldn’t help but wonder if it’s possible to ref in my first language of Welsh. Don’t get me wrong I’m not certain how applicable this will be as unfortunately I can only count the number of fluent Welsh speaking fencers with two hands, and that’s only just. I’m not an expecting an Eic Davies style revolution, the man who translated rugby terms into Welsh and the father of ex-rugby commentator Huw Llywelyn Davies. But being a patriotic Welshman I can’t help but see if I can, in some way, promote the Welsh language for the very same reason I write these blogs in Welsh. Truth be told this wouldn’t be the first time I’ve attempted to referee in Welsh. While I was studying at Bangor I attempted to referee a fencing match between two Welsh language speakers although that was more of an off the cuff affair. I’d also like to make it clear that I’m not a Welsh language academic so don’t expect everything to be 100% perfect. And like the English language I’m going to have to adopt a few terms, so without further ado here goes;

DYYG S

Dydd Gŵyl Dewi: Dyfarnu trwy’r Gymraeg

Yn ddiweddar rydw i wedi bod yn fwy difrifol yn fy agwedd i ddyfarnu bowts cleddyfa. Er enghraifft heddiw roeddwn yng Nghaerdydd yn dyfarnu yn gystadleuaeth Ennill Lle Twrnamaint Ieuenctid Prydeinig. Yno wnes i ddyfarnu llawer o bowts ffwyl. Er ddweud hynny doeddwn i fethu helpu ond meddwl os oedd yn bosib dyfarni yn yr iaith Gymraeg. Yn anffodus dydw i ddim yn gwybod pa mor gymwys bydd hyn gan fy mod yn gallu cyfrif y niferoedd o gleddyfwyr rhugl rwy’n ‘nabod gyda dwy law. Dydw i ddim yn disgwyl chwyldro fel Eic Davies, y dyn wnaeth cyfieithu termau rygbi i’r Gymraeg, hefyd tad Huw Llywelyn Davies. Ond gan fy mod i’n Cymro gwladgarol rwy’n hoff o ffurfiau newydd i hybu’r iaith Gymraeg. Mae’n un o’r rhesymau rydw’n myned ysgrifennu’r blogs yn Gymraeg. Dydy hyn ddim yn dro cyntaf imi feddwl am ddyfarni yn y Gymraeg. Pryd oeddwn ym Mangor wnes i geisio dyfarnu bowt rhwng siaradwyr Cymraeg, ond doedd hyn ddim yn gwbwl difrifol. Rydw i eisiau pwysleisio fy mod i ddim yn Academig am yr iaith Gymraeg felly peidiwch ddisgwyl popeth i fod yn berffaith. Ac fel tarddiad Saesneg bydd rhaid imi fabwysiadu rhai termau, felly bant a ni:

DYYG C